Metodik

IMG_1867.jpg

Här beskrivs allmänt de tankegångar och den erfarenhet som ligger till grund för de tjänster som erbjuds.

Från beslut till accepterad rutin

Från plan och beslut till handling och sedan ny rutin, kan steget ibland bli oförklarligt långt. Vid sammanträdet finns beslutskraft, de flesta är ivriga och ense men sen tar vardagen över och det mesta kan bli glömt eller ofullbordat.

Ofta beror det på att vi är ense om VAD, men har glömt det nödvändiga, att förtydliga HUR, VEM, NÄR och inte minst VARFÖR. De som berörs skall ju också vilja och förstå nyttan av förändringen, för att beslutet skall kunna bli verklighet.

I den processen finns det flera hinder och fallgropar att ta sig förbi. Växtvärk eller nedskärningar i organisationen likväl som tidsbrist, realism och verklighetsförankring är några av de argument som brukar framhållas när nyordningen skall ifrågasättas.

Arbetsmetodik

Vad krävs då för att beslutet och planen ska leda fram till önskat läge eller möjligt läge

- Översiktlig analys och bedömning av förändringsprocessen med de 7 punkternas checklista
- Skapa en struktur för den beslutade förändringen, utifrån VEM, NÄR, HUR och VARFÖR
- Analys av förutsättningar som tid, kompetens, ekonomiska resurser och arbetsklimat
- Plan för hur förändringen ska kommuniceras bland berörda
- Skapa en beredskap för möjliga motargument
- Plan för hur förändringsprocessen skall följas upp, hur möts motgång, hur firas framgång
- Slutlig målformulering, vilka nya rutiner skall vara satta, vilka rutiner skall avvecklas

Min roll

Ovanstående arbetsmetodik genomförs i nära samarbete med berörda. Min roll i processen formas i samförstånd med kunden och dennes behov.

Exempelvis:
- Jag tar en ansvarsfull roll i att leda gruppen genom hela processen.
- Jag agerar handledare för den enskilde ledaren eller för gruppen
- Jag avlastar uppdragsgivaren genom att administrera  planering, uppföljning och utvärdering.