Teori och checklista

Karin Örnfjäll

Min ledarskapsfilosofi är inspirerad av John Steinberg, dr i pedagogik och författare, bland annat till boken Humanistiskt ledarskap. En annan inspiratör är professor Bodil Jönsson vid Lunds Tekniska Högskola, främst genom det arbete och forskning som handlat om vårt sätt att handskas med tid, rytm, struktur och planering  Den har också mejslats fram genom många års egna praktiska erfarenheter av ledarskapets olika former. Den handlar om fem R och två T
Nr 1-3 diskuteras ofta och det finns många mallar, program och styrdokument som kan användas som hjälpmedel. Själv har jag erfarit att nr 4-7 är väl så viktigt för att nå framgång som ledare i en förändringssituation

1. RIKTNING

Samtliga i arbetslaget skall vara klara över målet med arbetet och har getts möjlighet att diskutera, komma med förslag, frågor och ifrågasättanden under öppna former.

2. RAMAR

Roller, arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter skall vara klargjorda, utefter verkliga förhållandena och individens förmåga. Därutöver skall de ekonomiska ramarna vara tydliga och kända.

3. RESULTATUPPFÖLJNING

Om riktningen och ramarna än kända och förankrade skall resultatuppföljning ske. Resultaten bör diskuteras och analyseras med jämna mellanrum, under lärande former.

4. RELATIONER

Ett arbetslag där goda relationer råder är oftast ett väl fungerande team som kan genomföra en nödvändig förändring. Ledare skall arbeta för öppet och tillåtande klimat och tydlighet i kommunikationen inom gruppen. Samarbete skall främjas och revirhävdande skall stävjas.

5. RÄTTVISA

Allt behöver inte vara exakt lika för alla. Däremot skall medarbetare få ett korrekt bemötande och likartade möjligheter att utvecklas i jobbet. Rättvisa handlar om att ge den uppmärksamhet och det stöd som situationen och individen kräver. Finns goda motiv kan olikheter accepteras.

6. TILLIT

Tilliten bygger på synen på medarbetarna som vuxna, dugliga, tänkande människor som har ett intresse av att genomföra sina uppgifter efter bästa förmåga. Tillit medför att målstyrning och resultatuppföljning ersätter detaljstyrning och kontroll.
Om samtliga 5 R är något så när uppfyllda borde det vara lätt att känna ömsesidig tillit.

7. TIDSANVÄNDNING

Som ledare bör man noga prioritera vad man använder sin tid till och på vilken nivå man ska ha synpunkter. Det går att gräva ner sig i detaljer likväl som att låta merparten av tiden åtgå till möten eller ägna hela dagen till att ”släcka bränder” och reagera på inkommande signaler. Den som tar kommandot över sin egen dag, som prioriterar uppgifter som kan hänföras till kategorin ”viktigt men inte bråttom” får så småningom ett drägligt arbetsliv utanför utmattningens farozon.